ROCK

Horniny jsou přirozeně se vyskytující pevné agregáty nebo masy minerály, mineraloidy nebo organický materiál, který tvoří zemskou kůru. Jsou složeny z jednoho nebo více minerálů, což jsou krystalické pevné látky se specifickým chemickým složením a definovanou atomovou strukturou. Horniny se mohou velmi lišit velikostí, tvarem, barvou, strukturou a složením a podle procesu tvorby se dělí na tři hlavní typy: vyvřelé, sedimentární a horniny. metamorfované horniny.

Horniny jsou základní složkou zemské kůry a poskytují důležitá vodítka o geologické historii, procesech a prostředí naší planety. Používají je geologové ke studiu struktury, složení a historie Země a mají také praktické využití v různých průmyslových odvětvích, jako je stavebnictví, hornictví a výroba energie.

Skály

Klasifikace hornin

Horniny jsou klasifikovány do tří hlavních typů na základě jejich formovacího procesu: vyvřelé, sedimentární a metamorfované horniny. Každý typ horniny má své vlastní charakteristiky a vzniká různými geologickými procesy.

 1. Igneous skály: Tyto horniny vznikají ztuhnutím roztaveného materiálu zvaného magma nebo láva. Vyvřelé horniny jsou klasifikovány na základě jejich textury a minerálního složení. Textura se týká velikosti a uspořádání minerálních zrn v hornině a může být klasifikována jako rušivá nebo extruzivní. Intruzivní vyvřelé horniny vznikají, když magma chladne a tuhne pod povrchem Země, což má za následek hrubozrnnou texturu, jako např. žula. Extruzivní vyvřelé horniny vznikají, když láva vytryskne na zemský povrch a rychle se ochladí, výsledkem je jemnozrnná textura, jako např. čedič. Vyvřelé horniny lze také klasifikovat na základě jejich minerálního složení, jako je felsic (bohatý na živec a oxid křemičitý), střední (střední obsah živce a oxidu křemičitého), mafický (bohatý na hořčík a železo) a ultramafické (velmi nízký obsah oxidu křemičitého). Více
 2. Sedimentární horniny: Tyto horniny vznikají akumulací, zhutňováním a cementováním minerálních a organických částic nebo vysrážením minerálů z vody. Sedimentární horniny jsou klasifikovány na základě jejich textury, složení a prostředí tvorby. Textura odkazuje na velikost a tvar sedimentárních částic a může být klasifikována jako klastická, chemická nebo organická. Klastické sedimentární horniny vznikají akumulací a litifikací (zhutněním a cementací) minerálních a horninových úlomků, jako např. pískovec a konglomerát. Chemické usazené horniny vznikají vysrážením minerálů z vody, jako nap vápenec a kamenná sůl. Organické sedimentární horniny vznikají akumulací a litifikací organického materiálu, jako je nap uhlí. Sedimentární horniny lze také klasifikovat na základě jejich složení, jako jsou siliciklastické (bohaté na silikátové minerály), uhličitanové (bohaté na uhličitanové minerály) a evaporitové (bohaté na minerály, které se vysrážejí z odpařující se vody). Pro klasifikaci lze také použít prostředí tvorby sedimentárních hornin, jako jsou mořské, jezerní, fluviální, pouštní nebo ledovcové. Více
 3. Metamorfované horniny: Tyto horniny vznikají z změna existujících hornin tepelnými, tlakovými a chemickými změnami bez tání. Metamorfované horniny jsou klasifikovány na základě jejich textury, minerálního složení a stupně metamorfózy. Textura se týká velikosti, tvaru a uspořádání minerálních zrn v hornině a může být klasifikována jako listová nebo nefoliovaná. Foliované metamorfované horniny mají vrstevnatou nebo páskovanou texturu, jako např břidlice a rula, zatímco nefoliované metamorfované horniny mají náhodné uspořádání minerálních zrn, jako je kupř mramor a křemenec. Metamorfované horniny lze také klasifikovat na základě jejich minerálního složení, jako jsou horniny bohaté na slídu, křemen a bohaté na kalcit. Metamorfní stupeň se vztahuje k intenzitě metamorfního procesu a může být klasifikován jako nízký, střední a vysoký na základě teplotních a tlakových podmínek během metamorfózy. Více

Klasifikace hornin je důležitým nástrojem používaným geology k pochopení vlastností, charakteristik a procesů tvorby hornin. Pomáhá při identifikaci a kategorizaci hornin na základě jejich fyzikálních a chemických vlastností, což může poskytnout pohled na jejich geologickou historii, původ a potenciální využití v různých aplikacích.

Přehled cyklu hornin a toho, jak se horniny mohou transformovat z jednoho typu na druhý

Rockový cyklus – definice, kroky, význam, diagram

Rockový cyklus je základní pojem v geologii, který popisuje nepřetržitý proces formování, přeměny a recyklace hornin na povrchu Země i v jejím nitru. Jde o souhru různých geologických procesů, které vést ke vzniku různých typů hornin, včetně vyvřelých, sedimentárních a metamorfovaných hornin. Zde je přehled rockový cyklus a jak se horniny mohou transformovat z jednoho typu na druhý:

 1. Vznik vyvřelých hornin: Vyvřelé horniny vznikají tuhnutím magmatu nebo lávy. Magma je roztavená hornina, která pochází ze zemského pláště nebo kůry, zatímco láva je magma, které vybuchlo na zemský povrch. Jak magma nebo láva chladne a tuhne, krystalizuje a vytváří vyvřelé horniny. Příklady vyvřelých hornin zahrnují žulu, čedič a obsidián.
 2. Počasí a eroze vyvřelých hornin: Vyvřelé horniny vystavené na zemském povrchu jsou vystaveny zvětrávání a erozi různými činiteli, jako je voda, vítr a led. Zvětrávání rozkládá horniny na menší částice, zatímco eroze tyto částice transportuje pryč z jejich původního umístění.
 3. Depozice a litifikace sedimentárních hornin: Erodované částice z vyvřelých hornin, stejně jako z jiných hornin, jsou transportovány řekami, větrem nebo ledovci a nakonec se ukládají v pánvích, jako jsou jezera, řeky nebo oceány. V průběhu času se tyto usazené částice zhutňují a stmelují prostřednictvím procesů nazývaných litifikace a vytvářejí sedimentární horniny. Příklady sedimentárních hornin zahrnují pískovec, vápenec a břidlice.
 4. Pohřbívání a diageneze sedimentárních hornin: Jak jsou sedimentární horniny pohřbeny dalšími vrstvami sedimentu, tlak a teplota se zvyšují, což vede ke zhutnění a diagenezi, která zahrnuje fyzikální a chemické změny v sedimentárních horninách. Při dalším pohřbívání mohou být sedimenty pohřbeny dostatečně hluboko, aby prošly metamorfózou, což vede k tvorbě metamorfovaných hornin.
 5. Metamorfóza a formování přeměněných hornin: Metamorfované horniny vznikají změnou existujících hornin, včetně sedimentárních nebo vyvřelých hornin, působením tepla, tlaku a chemických změn. Tyto změny mají za následek rekrystalizaci minerálů a vývoj nových textur a struktur. Příklady metamorfovaných hornin zahrnují mramor, břidlicea břidlice.
 6. Tání a tvorba magmatu: Pokud jsou metamorfované horniny vystaveny vysokému teplu a tlaku mimo rozsah jejich stability, mohou se roztavit a vytvořit magma. Toto magma pak může vystoupit na zemský povrch vulkanickou činností nebo se pod zemským povrchem ochladit a ztuhnout a vytvořit nové vyvřelé horniny.
 7. Zvedání a exhumace hornin: Geologické procesy, jako jsou tektonické pohyby a eroze, mohou zvednout horniny, které byly pohřbeny hluboko v zemské kůře, a vrátit je zpět na zemský povrch. Tento proces vystavuje horniny povětrnostním vlivům, erozi a dalším geologickým procesům, čímž se obnovuje cyklus hornin.

Je důležité poznamenat, že cyklus hornin je nepřetržitý proces, který probíhá miliony až miliardy let a horniny se mohou během své geologické historie několikrát přeměnit z jednoho typu na druhý. Horninový cyklus poskytuje rámec pro pochopení toho, jak se horniny tvoří, přeměňují a recyklují, a hraje klíčovou roli v pochopení geologické historie a vývoje zemské kůry.

Vlastnosti a použití hornin

Horniny vykazují širokou škálu vlastností, které je činí cennými pro různé účely. Zde jsou některé běžné vlastnosti hornin a jejich použití:

 1. Tvrdost: Tvrdost je měřítkem odolnosti horniny vůči poškrábání nebo oděru. Horniny s vysokou tvrdostí, jako je žula a čedič, se běžně používají jako konstrukční materiály pro budovy, silnice a památky kvůli své trvanlivosti a odolnosti proti opotřebení.
 2. Porozita: Pórovitost označuje množství a velikost pórů nebo otevřených prostorů v hornině. Porézní horniny, jako je pískovec a vápenec, mohou zadržovat vodu a sloužit jako aquifery pro skladování podzemní vody. Pro své izolační vlastnosti se používají i ve stavebnictví.
 3. Hustota: Hustota je hmotnost na jednotku objemu horniny. Husté horniny, jako je čedič a Železná Ruda, se používají pro těžké stavby a jako surovina při výrobě kovů.
 4. Pevnost: Pevnost je měřítkem schopnosti horniny odolat namáhání a deformaci bez porušení. Silné horniny, jako je žula a křemenec, se používají ve stavebnictví pro konstrukční účely, včetně základů budov a vozovek.
 5. Textura: Textura označuje velikost, tvar a uspořádání minerálních zrn nebo krystalů v hornině. Různé textury mohou ovlivnit pevnost, odolnost a vzhled horniny. Například jemnozrnné horniny jako břidlice a břidlice se používají pro střešní tašky, zatímco hrubozrnné horniny jako žula a mramor se používají pro dekorativní účely.
 6. Minerální složení: Horniny jsou složeny z různých minerálů a jejich minerální složení může určovat jejich fyzikální a chemické vlastnosti. Například horniny bohaté na minerály uhličitanu vápenatého, jako je vápenec a mramor, se používají jako stavební materiály, zatímco horniny bohaté na minerály železa jako hematit a magnetit se používají jako zdroje železa pro metalurgické účely.
 7. Barva a vzhled: Barva a vzhled skal mohou mít estetické a dekorativní využití, například v krajinářství, architektuře a interiérovém designu. Skály s jedinečnými barvami a vzory, jako např achát, jaspis, a křemenec, se často používají pro okrasné účely.
 8. Další vlastnosti: Horniny mohou také vykazovat další vlastnosti, jako je magnetismus, elektrická vodivost a tepelná vodivost, které mohou mít specializované použití v různých aplikacích. Například magnetit, magnetická hornina, se používá v kompasech a jako zdroj železa v průmyslových procesech.

Celkově jsou vlastnosti hornin vhodné pro širokou škálu použití ve stavebnictví, průmyslu, zemědělství, umění a dalších aplikacích. Pochopení vlastností hornin je zásadní při výběru vhodných horninových materiálů pro konkrétní účely a při udržitelném a efektivním využívání hornin.

Geologický význam hornin

Horniny mají významný geologický význam kvůli jejich roli v pochopení historie Země, procesů a evoluce. Zde jsou některé klíčové geologické významy hornin:

 1. Typy a útvary hornin: Různé typy hornin a útvary poskytují důležitá vodítka o minulých geologických procesech, jako jsou sopečné erupce, sedimentace, eroze a tektonické události. Například přítomnost sedimentárních hornin, jako je pískovec a břidlice, může naznačovat minulá prostředí, jako jsou starověké oceány, jezera nebo říční systémy, zatímco vyvřelé horniny jako čedič a žula mohou odhalit vulkanické aktivity a krystalizaci magmatu.
 2. Fosilní záznam: Kameny mohou obsahovat fosílie, což jsou dochované pozůstatky či stopy dávných organismů. Fosílie v horninách poskytují zásadní důkazy o minulých formách života, jejich vývoji, distribuci a podmínkách prostředí. Horniny obsahující fosilie, jako je vápenec a břidlice, jsou neocenitelné pro pochopení biologické historie Země, včetně evoluce rostlin, zvířat a ekosystémů v průběhu milionů let.
 3. Geologické časové měřítko: Horniny a jejich útvary se používají k vytvoření geologického časového měřítka, což je rámec pro pochopení historie Země a relativního stáří různých vrstev hornin. Studiem skalních útvarů, jejich složení a jejich vzájemných vztahů mohou geologové sestavit časovou osu minulých událostí na Zemi, včetně velkých geologických událostí, jako jsou masová vymírání, hora budovy a změny klimatu.
 4. Pozemské procesy: Horniny jsou nedílnou součástí pochopení procesů, které formují a mění zemský povrch, jako je zvětrávání, eroze a sedimentace. Studium hornin nám pomáhá pochopit, jak se krajina vyvíjí v průběhu času, včetně formování hor, údolí, řek, pobřeží a dalších tvary terénu. Zkoumáním skalních útvarů a jejich vlastností mohou geologové rekonstruovat minulá prostředí a podnebí a odvodit změny, ke kterým došlo v průběhu milionů let.
 5. Přírodní zdroje: Horniny jsou zdrojem mnoha důležitých přírodních zdrojů, včetně minerálů, rud, paliv a vody. Pochopení geologických charakteristik a distribuce hornin je zásadní pro lokalizaci a těžbu těchto cenných zdrojů. Například kameny jako uhlí, roponosná břidlicea horniny obsahující uran jsou důležitými zdroji energie, zatímco horniny obsahující kovové rudy mají rády zlato, měďa železo jsou nezbytné pro lidskou civilizaci a průmyslové aktivity.
 6. Inženýrství a stavebnictví: Skály hrají zásadní roli v inženýrských a stavebních projektech, včetně základů budov, silnic, mostů, tunelů, přehrad a další infrastruktury. Pochopení vlastností a chování hornin, jako je jejich pevnost, trvanlivost a stabilita, je rozhodující při navrhování a stavbě bezpečných a spolehlivých konstrukcí. Geologové studují horniny, aby posoudili jejich vhodnost pro inženýrské a stavební účely a poskytli doporučení pro výběr místa, použití materiálu a posouzení geologických rizik.

Stručně řečeno, horniny mají významný geologický význam, protože poskytují zásadní informace o historii Země, procesech a zdrojích. Studium hornin nám umožňuje porozumět minulosti, současnosti a budoucnosti Země a tomu, jak se vyvíjela po miliony let.