Stratigrafie je studium vrstev hornin a jejich vrstvení skály. Stratigrafie je důležitý obor, protože nám pomáhá porozumět historii Země a procesům, které utvářely její povrch. Stratigrafové používají různé techniky, včetně pozorování v terénu, mapování a laboratorních analýz, ke studiu charakteristik horninových vrstev a vztahů mezi nimi.

Princip stratigrafie

Existuje několik zásad, které jsou důležité ve stratigrafii, což je studium vrstev hornin a jejich vztahů. Mezi tyto zásady patří:

 1. Princip původní horizontality: tento princip říká, že sediment se obvykle ukládá v horizontálních vrstvách a že jakákoli odchylka od této horizontální orientace je výsledkem následné deformace.
 2. Princip superpozice: tento princip říká, že v nerušeném sledu sedimentární horniny, nejstarší vrstvy jsou dole a nejmladší vrstvy jsou nahoře.
 3. Princip vztahů mezi příčnými řezy: tento princip říká, že pokud jeden geologický prvek protíná jiný, prvek, který byl vyříznut, je starší než prvek, který provedl řezání.
 4. Princip inkluzí: tento princip říká, že pokud jedna hornina obsahuje úlomky jiné horniny, hornina obsahující úlomky je mladší než hornina, ze které úlomky pocházejí.
 5. Princip faunální posloupnosti: tento princip říká, že fosílie nalezené v sedimentárních horninách lze použít k určení relativního stáří hornin s předpokladem, že fosílie v dané vrstvě hornin jsou podobné těm, které se nacházejí v jiných vrstvách hornin stejného stáří.

Mezi hlavní témata studovaná ve stratigrafii patří:

 1. Litostratigrafie: studium horninových vrstev na základě jejich složení a fyzikálních vlastností.
 2. Biostratigrafie: studium vrstev hornin na základě fosilií, které obsahují. Biostratigrafie je důležitým nástrojem pro datování hornin a porozumění evoluce života na Zemi.
 3. Chronostratigrafie: studium vrstev hornin na základě jejich stáří a událostí, které zaznamenávají. Chronostratigrafie je důležitým nástrojem pro pochopení historie Země a vývoje jejího povrchu.
 4. Sekvenční stratigrafie: studium vztahů mezi vrstvami hornin a procesy, které řídí jejich tvorbu. Sekvenční stratigrafie je důležitým nástrojem pro pochopení vývoje zemského povrchu a pro předpověď rozložení zdrojů, jako je ropa a plyn.
 5. Sedimentologie: studium sedimentu a procesů, které jej tvoří a transportují. Sedimentologie je důležitým aspektem stratigrafie, protože sedimentární horniny tvoří velkou část zemské kůry a obsahují cenné informace o historii Země.

Litostratigrafie

Litostratigrafie je studium horninových vrstev na základě jejich složení a fyzikálních vlastností. Litostratigrafové používají různé techniky, včetně polních pozorování, mapování a laboratorních analýz, ke studiu charakteristik horninových vrstev a vztahů mezi nimi.

Litostratigrafie je důležitý obor, protože nám pomáhá porozumět složení a struktuře zemské kůry a procesům, které ji utvářely. Je to také důležitý nástroj pro průzkum zdrojů, protože vrstvy hornin mohou obsahovat cenné minerály nebo uhlovodíky.

Některé z hlavních technik používaných v litostratigrafii zahrnují:

 1. Terénní pozorování: litostratigrafové studují charakteristiky horninových vrstev v terénu, včetně jejich složení, textury a struktury.
 2. Mapování: litostratigrafové používají mapy a další nástroje ke studiu rozložení vrstev hornin a vztahů mezi nimi.
 3. Laboratorní analýzy: litostratigrafové používají různé techniky, jako je chemická analýza a mikroskopie, ke studiu složení a charakteristik vzorků hornin v laboratoři.
 4. Stratigrafické korelace: litostratigrafové používají různé metody, jako je biostratigrafie a chronostratigrafie, k určení stáří a vztahů mezi vrstvami hornin.
 5. Stratigrafické modelování: litostratigrafové používají počítačové algoritmy a další nástroje k simulaci chování vrstev hornin a procesů, které řídí jejich tvorbu.

Biostratigrafie

Biostratigrafie je studium horninových vrstev na základě fosilií, které obsahují. Biostratigrafie je důležitým nástrojem pro datování hornin a pochopení vývoje života na Zemi. Biostratigraphers používají různé techniky, včetně pozorování v terénu, laboratorních analýz a statistických metod, ke studiu fosílií ve vrstvách hornin a vztahů mezi nimi.

Biostratigrafie je důležitý obor, protože nám pomáhá porozumět historii života na Zemi a procesům, které utvářely zemský povrch. Je to také důležitý nástroj pro průzkum zdrojů, protože vrstvy hornin obsahujících fosilie mohou obsahovat cenné minerály nebo uhlovodíky.

Některé z hlavních technik používaných v biostratigrafii zahrnují:

 1. Terénní pozorování: biostratigrafové studují fosílie v horninových vrstvách v terénu, včetně jejich složení, morfologie a distribuce.
 2. Laboratorní analýzy: biostratigrafové používají různé techniky, jako je chemická analýza a mikroskopie, ke studiu charakteristik fosilních vzorků v laboratoři.
 3. Stratigrafické korelace: biostratigrafové používají různé metody, jako je litostratigrafie a chronostratigrafie, k určení stáří a vztahů mezi vrstvami hornin.
 4. Statistické metody: biostratigrafové používají statistické techniky, jako je biostatistika a kladistika, k analýze vztahů mezi

Chronostratigrafie

Chronostratigrafie je studium vrstev hornin na základě jejich stáří a událostí, které zaznamenávají. Chronostratigrafie je důležitým nástrojem pro pochopení historie Země a vývoje jejího povrchu. Chronostratigrafové používají různé techniky, včetně pozorování v terénu, laboratorních analýz a radiometrického datování, aby určili stáří vrstev hornin a vztahy mezi nimi.

Chronostratigrafie je důležitý obor, protože nám pomáhá porozumět historii Země a procesům, které utvářely její povrch. Je to také důležitý nástroj pro průzkum zdrojů, protože vrstvy hornin mohou obsahovat cenné minerály nebo uhlovodíky.

Některé z hlavních technik používaných v chronostratigrafii zahrnují:

 1. Terénní pozorování: chronostratigrafové studují charakteristiky horninových vrstev v terénu, včetně jejich složení, textury a struktury.
 2. Laboratorní analýzy: Chronostratigraphers používají různé techniky, jako je chemická analýza a mikroskopie, ke studiu složení a charakteristik vzorků hornin v laboratoři.
 3. Radiometrické datování: Chronostratigraphers používají radioaktivní izotopy k určení stáří vrstev hornin a událostí, které zaznamenávají.
 4. Stratigrafické korelace: chronostratigrafové používají různé metody, jako je litostratigrafie a biostratigrafie, k určení stáří a vztahů mezi vrstvami hornin.
 5. Stratigrafické modelování: Chronostratigrafové používají počítačové algoritmy a další nástroje k simulaci chování vrstev hornin a procesů, které řídí jejich tvorbu.

Sekvenční stratigrafie

Sekvenční stratigrafie je studium vztahů mezi vrstvami hornin a procesy, které řídí jejich tvorbu. Sekvenční stratigrafie je důležitým nástrojem pro pochopení vývoje zemského povrchu a pro předpověď rozložení zdrojů, jako je ropa a plyn. Sekvenční stratigrafové používají různé techniky, včetně pozorování v terénu, laboratorních analýz a numerického modelování, ke studiu charakteristik horninových vrstev a vztahů mezi nimi.

Sekvenční stratigrafie je interdisciplinární obor, který kombinuje prvky geologie, geofyzikaa geochemie. Je to důležitá oblast, protože nám pomáhá porozumět vývoji zemského povrchu a distribuci zdrojů, jako je ropa a plyn.

Sedimentologie

Sedimentologie je studium sedimentu a procesů, které jej tvoří a transportují. Sedimentologie je důležitým aspektem stratigrafie, protože sedimentární horniny tvoří velkou část zemské kůry a obsahují cenné informace o historii Země. Sedimentologové používají různé techniky, včetně pozorování v terénu, laboratorních analýz a numerického modelování, ke studiu charakteristik sedimentu a procesů, které řídí jeho tvorbu a transport.

Některé z hlavních témat studovaných v sedimentologii zahrnují:

 1. Složení a vlastnosti sedimentu: identifikace a analýza minerálů, hornin a dalších materiálů, které tvoří sediment, a procesy, které řídí jejich distribuci.
 2. Transport a ukládání sedimentu: studium procesů, které přemisťují sediment z jednoho místa na druhé, jako je eroze, transport vodou, větrem nebo ledem, a faktory, které tyto procesy řídí.
 3. Sedimentární prostředí, ve kterých se sediment ukládá: studium fyzikálních, chemických a biologických podmínek, které řídí ukládání sedimentu, včetně teploty, tlaku a chemických podmínek prostředí.
 4. Projekt diageneze sedimentu: studium chemických a fyzikálních změn, ke kterým dochází v sedimentu po jeho uložení, a procesů, které tyto změny řídí.
 5. Interpretace sedimentárních hornin: využití sedimentologických dat k pochopení historie zemského povrchu a procesů, které jej utvářely.