Sedimentologie je studium sedimentu a procesů, které jej tvoří a transportují. Sedimentologie je důležitým aspektem stratigrafie protože sedimentární horniny tvoří velkou část zemské kůry a obsahují cenné informace o historii Země. Sedimentologové používají různé techniky, včetně pozorování v terénu, laboratorních analýz a numerického modelování, ke studiu charakteristik sedimentu a procesů, které řídí jeho tvorbu a transport.

Některé z hlavních témat studovaných v sedimentologii zahrnují:

 1. Složení a vlastnosti sedimentu: identifikace a analýza minerály, skálya další materiály, které tvoří sediment, a procesy, které řídí jejich distribuci.
 2. Transport a ukládání sedimentu: studium procesů, které přemisťují sediment z jednoho místa na druhé, jako je eroze, transport vodou, větrem nebo ledem, a faktory, které tyto procesy řídí.
 3. Sedimentární prostředí, ve kterých se sediment ukládá: studium fyzikálních, chemických a biologických podmínek, které řídí ukládání sedimentu, včetně teploty, tlaku a chemických podmínek prostředí.
 4. Projekt diageneze sedimentu: studium chemických a fyzikálních změn, ke kterým dochází v sedimentu po jeho uložení, a procesů, které tyto změny řídí.
 5. Interpretace sedimentárních hornin: využití sedimentologických dat k pochopení historie zemského povrchu a procesů, které jej utvářely.

Sedimentární hornina Typy

Existuje mnoho různých typů sedimentárních hornin, z nichž každá má své vlastní vlastnosti a proces tvorby. Některé běžné typy sedimentárních hornin zahrnují:

 1. Klastické sedimentární horniny: tyto horniny jsou tvořeny úlomky již existujících hornin, jako např pískovec, který je vyroben z částic o velikosti písku, a břidlice, který je vyroben z částic o velikosti jílu.
 2. Chemické sedimentární horniny: tyto horniny vznikají vysrážením minerálů z roztoku, jako je kupř vápenec, která vzniká vysrážením uhličitanu vápenatého, a kamenná sůl, která vzniká vysrážením chloridu sodného.
 3. Organické sedimentární horniny: tyto horniny vznikají ze zbytků rostlin a živočichů, jako např uhlí, který vzniká ze zbytků rostlinného materiálu, a vápenec, který může vznikat ze schránek mořských organismů.
 4. Evaporitové sedimentární horniny: tyto horniny vznikají srážením minerálů z odpařující se vodní plochy, jako je kamenná sůl a sádra.
 5. Biogenní sedimentární horniny: tyto horniny jsou tvořeny z lastur, koster nebo jiných tvrdých částí rostlin a živočichů, jako např korál útesy a kokain.
 6. Redbeds: tyto sedimentární horniny jsou charakteristické svou načervenalou barvou, která je způsobena přítomností železo oxidové minerály. Redbeds se často nacházejí ve vyprahlých nebo polosuchých oblastech a jsou obvykle tvořeny větrem navátým sedimentem.

Význam sedimentologie

Sedimentologie je důležitým oborem geologie, který nám pomáhá pochopit procesy, které utvářejí povrch naší planety. Některé z klíčových významů sedimentologie jsou:

 1. Pochopení historie Země: Sedimentární horniny a jejich struktury poskytují důležitá vodítka o minulých podmínkách prostředí a lze je použít k rekonstrukci geologické historie regionu.
 2. Průzkum pro Přírodní zdroje: Sedimentární horniny často hostí důležité přírodní zdroje, jako je ropa, plyn, uhlí a minerály. Pochopení sedimentačních procesů může geologům pomoci identifikovat oblasti s vysokým potenciálem zdrojů.
 3. Environmentální studie: Sedimentologie nám může pomoci pochopit, jak přírodní a člověkem vyvolané změny životního prostředí ovlivňují transport a ukládání sedimentů vzory a jak tyto změny mohou ovlivnit ekosystém.
 4. Zmírňování rizik: Sedimentologie nám může pomoci porozumět faktorům, které přispívají k přírodním rizikům, jako je např sesuvy půdyeroze a sedimentace, což umožňuje lepší plánování a řízení těchto nebezpečí.
 5. Inženýrské aplikace: Pochopení sedimentace a transport sedimentů Procesy jsou důležité pro různé inženýrské aplikace, jako je navrhování základů budov a mostů, stavba hrází a přehrad a správa sedimentů ve vodních cestách a přístavech.

Studijní obory související se sedimentologií

Se sedimentologií souvisí několik studijních oborů. Některé z hlavních zahrnují:

 1. Stratigrafie: Studium uspořádání a sledu horninových vrstev nebo vrstev v zemské kůře. Stratigrafie je důležitým oborem pro pochopení geologické historie Země a Země evoluce života na naší planetě.
 2. Paleontologie: Studium fosílie, což jsou dochované pozůstatky či stopy dávných organismů. Paleontologie je důležitá pro pochopení vývoje života na Zemi a pro poskytování informací o dávných prostředích a ekosystémech.
 3. Geochronologie: Studium stáří hornin a jiných geologických materiálů. Geochronologie zahrnuje techniky pro stanovení absolutního stáří hornin a načasování geologických událostí.
 4. Sedimentární Petrologie: Studium sedimentárních hornin a procesů, kterými vznikají. Sedimentární petrologie zahrnuje analýzu složení, textury a struktury sedimentárních hornin s cílem získat pohled na jejich historii ukládání a podmínky, za kterých se vytvořily.
 5. Geochemie: Studium chemického složení a chování geologických materiálů. Geochemie hraje důležitou roli v pochopení procesů, které řídí tvorbu a přeměnu sedimentárních hornin, stejně jako interakci mezi horninami a tekutinami (jako je voda a ropa) v zemské kůře.
 6. Environmentální sedimentologie: Studium interakcí mezi sedimenty, vodou a životním prostředím. Environmentální sedimentologie zahrnuje analýzu sedimentů a jejich vlastností s cílem porozumět environmentálním procesům a změnám v průběhu času a poskytnout informace pro environmentální management a nápravu.