Magnetické průzkumy jsou geofyzikální průzkumná technika používaná k měření a mapování změn v magnetickém poli Země. Magnetické pole Země není jednotné a změny magnetických vlastností podpovrchových materiálů mohou ovlivnit celkové pole. Měřením těchto variací mohou vědci a výzkumníci shromáždit cenné informace o základních geologických strukturách a vlastnostech zemské kůry. Primárním účelem magnetických průzkumů je identifikovat a vymezit podpovrchové útvary, které vykazují zřetelné magnetické podpisy.

Historický kontext a vývoj technik magnetického průzkumu: Historie magnetických průzkumů sahá do poloviny 19. století, kdy vědci začali rozpoznávat magnetické anomálie Země. K měření intenzity magnetického pole se používaly rané přístroje, jako je magnetometr. Postupem času pokrok v technologii vedl k vývoji sofistikovanějších nástrojů, jako je protonový precesní magnetometr a fluxgate magnetometr, které poskytovaly vyšší přesnost a citlivost.

V polovině 20. století způsobil nástup vzdušných magnetických průzkumů revoluci v oboru. Vzdušné průzkumy umožnily rozsáhlé a rychlé získávání dat na rozsáhlých oblastech, což zefektivnilo magnetický průzkum. Dnes družicové magnetické průzkumy dále zvyšují naši schopnost shromažďovat data v globálním měřítku.

Aplikace v různých oblastech:

 1. Geologie:
  • Průzkum nerostů: Magnetické průzkumy jsou široce používány při průzkumu nerostů k identifikaci rudných těles, jak je jisté minerály může výrazně ovlivnit magnetické pole.
  • Krustové studie: Geologové využívají magnetické průzkumy ke studiu zemské kůry, mapování geologických struktur a pochopení tektonických procesů.
 2. Archeologie:
  • Prospekce stránek: Magnetické průzkumy pomáhají archeologům lokalizovat pohřbené struktury, artefakty a starověké prvky s výraznými magnetickými vlastnostmi.
  • Kulturní dědictví: Identifikace skrytých magnetických anomálií pomáhá chránit místa kulturního dědictví poskytováním informací bez invazivních vykopávek.
 3. Studia životního prostředí:
  • Průzkum podzemních vod: Magnetické průzkumy mohou pomoci lokalizovat podpovrchové geologické formace související se zdroji podzemní vody.
  • Posouzení vlivu na životní prostředí: Posuzování vlivu lidských činností na životní prostředí, jako je identifikace zasypaného odpadu nebo sledování změn podpovrchových podmínek.
 4. Průzkum ropy a zemního plynu:
  • Identifikace sedimentárních pánví: Magnetické průzkumy se používají k mapování sedimentárních pánví, což pomáhá při průzkumu a těžbě zdrojů ropy a plynu.
 5. Sopka a zemětřesení Studie:
  • Dynamika kůry: Magnetické průzkumy přispívají k pochopení geologické struktury vulkanických a seismicky aktivních oblastí, poskytují pohledy do podpovrchových magmatických komor a chyba systémy.
 6. Navigace a obrana:
  • Navigace: Magnetické průzkumy pomáhají při magnetické navigaci, protože magnetické pole Země se využívá při navigaci založené na kompasu.
  • Vojenské aplikace: Magnetické průzkumy mají aplikace v obraně, včetně detekce ponorek a mapování magnetických anomálií pro vojenské plánování.

Závěrem lze říci, že magnetické průzkumy se vyvinuly ve všestranný a nepostradatelný nástroj v různých vědeckých a aplikovaných oblastech, který nabízí cenné poznatky o zemském podpovrchu a přispívá k pokroku v průzkumu, environmentálních studiích a archeologickém výzkumu.

Základní principy magnetismu

 1. Magnetické vlastnosti materiálů:
  • Feromagnetismus: Materiály jako železo, nikl, a kobalt vykazují feromagnetismus. V těchto materiálech se atomové magnetické momenty vyrovnávají navzájem paralelně a vytvářejí v materiálu silné magnetické pole.
  • Paramagnetismus: Materiály s nepárovými elektrony, jako např hliník a platina, vykazují paramagnetické chování. Při vystavení vnějšímu magnetickému poli se slabě zmagnetizují.
  • Diamagnetismus: Materiály jako měď a vizmut jsou diamagnetické, což znamená, že je odpuzuje magnetické pole. Diamagnetismus vzniká v důsledku indukovaných magnetických momentů působících proti vnějšímu poli.
 2. Magnetické pole Země a jeho variace:
  • Země se chová jako obří magnet se severním a jižním magnetickým pólem.
  • Geomagnetické pole není rovnoměrné a mění se po celém zemském povrchu.
  • Magnetické siločáry nejsou zarovnány se zeměpisnou osou, což má za následek magnetickou deklinaci (úhel mezi magnetickým severem a skutečným severem) a magnetický sklon (úhel mezi magnetickými siločárami a horizontální rovinou).
 3. Magnetické anomálie a jejich význam:
  • Definice: Magnetická anomálie je odchylka od očekávané síly magnetického pole nebo síly pozadí v určitém místě.
  • Příčiny:
   • Geologické struktury: Mohou se lišit v typech a strukturách hornin vést k rozdílům v magnetických vlastnostech, což způsobuje anomálie.
   • Ložiska nerostných surovin: Některé minerály, zejména ty s vysokou magnetickou susceptibilitou, mohou vytvářet místní magnetické anomálie.
   • Tektonická aktivita: Pohyby zemské kůry, jako je chybování nebo skládání, mohou mít za následek magnetické anomálie.
   • Lidské aktivity: Antropogenní faktory, jako jsou zakopané kovové předměty nebo konstrukce, mohou způsobit magnetické anomálie.
  • Techniky měření:
   • Magnetometry: Přístroje jako protonové precesní magnetometry nebo fluxgate magnetometry měří sílu a směr magnetického pole v určitém místě.
   • Letecké a satelitní průzkumy: Letecké a satelitní magnetické průzkumy poskytují rozsáhlé pokrytí a pomáhají identifikovat regionální magnetické anomálie.
  • Význam:
   • Průzkum nerostů: Magnetické anomálie jsou zásadní pro identifikaci potenciálního minerálu vklady kvůli asociaci určitých minerálů s výraznými magnetickými podpisy.
   • Průzkum ropy a zemního plynu: Magnetické průzkumy pomáhají při mapování sedimentárních pánví a pomáhají lokalizovat potenciální zdroje uhlovodíků.
   • Geologické studie: Magnetické anomálie poskytují vhled do struktury zemské kůry a pomáhají pochopit tektonické procesy a regionální geologii.
   • Archeologický průzkum: Lokalizace pohřbených struktur a artefaktů prostřednictvím magnetických anomálií přispívá k archeologickému výzkumu.

Pochopení a interpretace magnetických anomálií hraje klíčovou roli v různých vědeckých disciplínách a přispívá k pokroku v geofyzika, průzkum nerostů, environmentální studia a archeologie.

Přístrojové vybavení a zařízení v magnetickém průzkumu

Magnetometry
Magnetometry
 • Magnetometry:
  • Fluxgate magnetometr:
   • Zásada: Měří sílu magnetického pole detekcí změn magnetických vlastností materiálů, když jsou vystaveny vnějšímu poli.
   • Aplikace: Používá se v pozemních, námořních a vzdušných magnetických průzkumech díky své citlivosti a přesnosti.
  • Protonový precesní magnetometr:
   • Zásada: Využívá precesi protonů v magnetickém poli k měření síly magnetického pole Země.
   • Aplikace: Běžný v pozemních průzkumech pro svou vysokou přesnost, zejména při průzkumu nerostů.
  • Cesiový parní magnetometr:
   • Zásada: Využívá magnetickou rezonanci atomů cesia k měření síly magnetického pole.
   • Aplikace: Používá se v pozemních i vzdušných průzkumech, nabízí vysokou citlivost a rychlou odezvu.
  • Overhauserův magnetometr:
   • Zásada: Na základě Overhauserova efektu, kdy je nukleární magnetická rezonance protonů zesílena volnými radikály.
   • Aplikace: Známý pro svou nízkou hlučnost a je vhodný pro pozemní průzkumy.
  • Magnetometr SQUID (supravodivé kvantové interferenční zařízení):
   • Zásada: Využívá kvantové vlastnosti supravodivých materiálů k měření extrémně slabých magnetických polí.
   • Aplikace: Používá se ve specializovaných aplikacích vyžadujících ultra vysokou citlivost, jako jsou biomagnetická měření.
Gradiometry
Gradiometry
 • Gradiometry:
  • Skalární gradiometr:
   • Zásada: Měří prostorové změny intenzity magnetického pole mezi dvěma blízko umístěnými senzory.
   • Aplikace: Zvyšuje rozlišení při detekci malých magnetických anomálií, běžně používaných v archeologických a environmentálních studiích.
  • Tenzorový gradiometr:
   • Zásada: Měří jak gradient, tak směr vektoru magnetického pole.
   • Aplikace: Poskytuje podrobné informace o třech složkách magnetického pole, užitečné při průzkumu nerostů a geologickém mapování.
 • GPS (Global Positioning System) a systémy pro sběr dat:
  • GPS:
   • Účel: Poskytuje přesné informace o poloze, což umožňuje přesné odkazování na polohu během průzkumů.
   • Aplikace: Nezbytné pro pozemní, vzdušné a satelitní magnetické průzkumy zajišťující přesná prostorová data.
  • Systémy pro získávání dat:
   • Účel: Zaznamenávejte, ukládejte a zpracovávajte data magnetického pole shromážděná během průzkumů.
   • Součásti: Zahrnujte záznamníky dat, počítače a software pro monitorování a následné zpracování magnetických dat v reálném čase.
   • Aplikace: Nedílnou součástí pozemních a vzdušných průzkumů, usnadňuje sběr vysoce kvalitních magnetických dat pro analýzu.

U magnetických průzkumů závisí výběr přístrojového vybavení na konkrétních cílech, prostředí průzkumu (pozemní, námořní, vzdušný) a požadované úrovni citlivosti a přesnosti. Pokrok v technologii pokračuje ve zdokonalování těchto nástrojů, zdokonalování jejich schopností a rozšiřování jejich aplikací v různých vědeckých a aplikovaných oblastech.

Techniky sběru dat v magnetických průzkumech:

Pozemní průzkumy vs. letecké průzkumy

 1. Pozemní průzkumy:
  • Metodologie: Zahrnuje sběr magnetických dat při umístění na zemském povrchu.
  • Výhody:
   • Vysoké rozlišení pro podrobné vyšetřování.
   • Přímý přístup do oblasti průzkumu pro kalibraci a údržbu přístroje.
  • Omezení:
   • Časově náročné pro velké plochy.
   • Náročné v odlehlých nebo nepřístupných terénech.
 2. Průzkumy ve vzduchu:
  • Metodologie: Magnetické senzory jsou namontovány na letadlech pro sběr dat na velkých plochách.
  • Výhody:
   • Rychlé pokrytí rozsáhlých oblastí.
   • Vhodné pro vzdálené nebo nepřístupné oblasti.
  • Omezení:
   • Nižší rozlišení ve srovnání s pozemními průzkumy.
   • Omezená schopnost provádět podrobné vyšetřování.

Návrh a plánování průzkumu:

 1. Design mřížky:
  • Účel: Definujte rozvržení měřicích bodů tak, aby systematicky pokrývaly oblast průzkumu.
  • Úvahy: Rozteč mřížky závisí na požadovaném rozlišení a charakteristikách zkoumaných geologických prvků.
 2. Řádkování:
  • Účel: Určete vzdálenost mezi rovnoběžnými měřicími čarami.
  • Úvahy: Ovlivněno velikostí cíle a očekávanými geologickými rysy; menší řádkování poskytuje vyšší rozlišení.
 3. Orientace:
  • Účel: Rozhodněte o směru linií průzkumu týkajících se geologických nebo magnetických prvků, které vás zajímají.
  • Úvahy: Zarovnejte čáry průzkumu, abyste maximalizovali informace o cíli a snížili hluk.
 4. Nadmořská výška (vzdušné průzkumy):
  • Účel: Určete výšku letu letadla nesoucího magnetometr.
  • Úvahy: Vyvažování potřeby pokrytí ve vyšších nadmořských výškách a touhy po zvýšeném rozlišení v nižších nadmořských výškách.
 5. Umístění základnových stanic:
  • Účel: Stanovte referenční body se známými magnetickými hodnotami pro kalibraci přístroje.
  • Úvahy: Základnové stanice by měly být strategicky umístěny tak, aby zohledňovaly místní magnetické variace.

Parametry získávání dat:

 1. Vzorkovací frekvence:
  • Definice: Rychlost, s jakou jsou zaznamenávána měření magnetického pole.
  • Úvahy: Vyšší vzorkovací frekvence poskytuje podrobnější data, ale může zvýšit požadavky na ukládání dat.
 2. Řádkování:
  • Definice: Vzdálenost mezi měřicími liniemi v pozemních průzkumech.
  • Úvahy: Menší řádkování zlepšuje rozlišení, ale může prodloužit dobu průzkumu a požadavky na zpracování dat.
 3. Rozteč letu (letecké průzkumy):
  • Definice: Boční vzdálenost mezi sousedními letovými liniemi.
  • Úvahy: Vyvažování potřeby pokrytí s touhou po datech ve vysokém rozlišení.
 4. Nadmořská výška senzoru (letecké průzkumy):
  • Definice: Vertikální vzdálenost mezi senzorem magnetometru a povrchem Země.
  • Úvahy: Ovlivňuje citlivost detekce; nižší výška snímače zlepšuje rozlišení, ale může zvýšit riziko rušení terénu.
 5. Kontrola kvality dat:
  • Definice: Postupy pro zajištění spolehlivosti a přesnosti shromážděných dat.
  • Úvahy: Pravidelné kontroly kalibrace přístroje, hladiny hluku a systematických chyb.

Úspěšný návrh a plánování průzkumu zahrnují pečlivou rovnováhu mezi požadovaným rozlišením, povahou zkoumaných geologických prvků a praktickými ohledy, jako je čas, rozpočet a dostupnost. Optimalizace parametrů sběru dat zajišťuje sběr vysoce kvalitních magnetických dat pro přesnou interpretaci a analýzu.

Zpracování a analýza dat v magnetickém průzkumu

1. Oprava údajů:

 • Denní variace:
  • Problém: Změny magnetického pole v důsledku denních změn, zejména vlivem Slunce.
  • Oprava: Odečtení očekávané denní odchylky na základě času a místa.
 • Variace zeměpisné šířky:
  • Problém: Síla magnetického pole se mění v závislosti na zeměpisné šířce.
  • Oprava: Použití korekcí pro zohlednění složky magnetického pole Země závislé na zeměpisné šířce.
 • Vnější interference:
  • Problém: Hluk z vnějších zdrojů, jako je elektrické vedení nebo kulturní prvky.
  • Oprava: Identifikace a odstranění nebo zmírnění rušení pomocí filtračních technik.

2. Filtrační a mřížkové techniky:

 • Odstranění trendu:
  • Účel: Eliminujte dlouhovlnné variace magnetického pole.
  • Technika: Použití vysokofrekvenčního filtru ke zvýraznění anomálií na krátké vlnové délce.
 • Digitální filtrování:
  • Účel: Vylepšete nebo izolujte specifické frekvence v magnetických datech.
  • Technika: Použití filtrů (např. dolní propust, horní propust, pásmová propust) ke zdůraznění požadovaných vlastností.
 • Pokračování nahoru a dolů:
  • Účel: Úprava dat v různých nadmořských výškách pro vylepšení funkcí nebo snížení hluku.
  • Technika: Matematicky posouvající data pro simulaci měření ve vyšších nebo nižších nadmořských výškách.
 • Mřížka:
  • Účel: Interpolací datových bodů vytvořte souvislý povrch.
  • Technika: Různé algoritmy jako kriging nebo splajny se používají ke generování mřížkových magnetických dat pro snadnější vizualizaci a analýzu.

3. Interpretace magnetických anomálií:

 • Vizuální kontrola:
  • Metoda: Zkoumání map magnetických anomálií na vzory a trendy.
  • Tlumočení: Identifikace prostorových vztahů, trendů a anomálií, které korelují s geologickými rysy.
 • Odhad hloubky:
  • Metoda: Inverze magnetických dat pro odhad hloubky magnetických zdrojů.
  • Tlumočení: Pochopení hloubky a geometrie podpovrchových struktur přispívajících k magnetickým anomáliím.
 • Charakteristika zdroje:
  • Metoda: Analýza tvarů a amplitud anomálií.
  • Tlumočení: Rozlišení mezi různými geologickými nebo umělými zdroji na základě charakteristik magnetického podpisu.
 • Integrace s jinými daty:
  • Metoda: Kombinace magnetických dat s jinými geofyzikálními, geologickými nebo environmentálními daty.
  • Tlumočení: Zlepšení porozumění podpovrchovým prvkům integrací více datových sad.
 • Dopředné modelování:
  • Metoda: Simulace magnetických odezev na základě hypotetických geologických struktur.
  • Tlumočení: Testování různých geologických modelů, aby odpovídaly pozorovaným magnetickým anomáliím.
 • Kvantitativní inverze:
  • Metoda: Matematická inverze magnetických dat pro získání kvantitativních informací o podpovrchových vlastnostech.
  • Tlumočení: Poskytování podrobnějších vhledů do fyzikálních vlastností geologických struktur.

Interpretace magnetických anomálií zahrnuje kombinaci kvantitativní analýzy, geologických znalostí a zvážení cílů průzkumu. Korekce na různé vnější vlivy a použití vhodných filtračních technik jsou zásadní kroky ke zvýšení přesnosti a spolehlivosti konečných interpretací.

Interpretace a mapování v magnetických průzkumech

1. Identifikace magnetických anomálií a jejich charakteristik:

 • Vizuální kontrola:
  • Process: Zkoumání map magnetických anomálií k identifikaci oblastí odchylek od magnetického pole pozadí.
  • Charakteristika: Anomálie se mohou jevit jako maxima nebo minima v magnetickém poli s různými tvary, velikostmi a amplitudami.
 • Analýza přechodů:
  • Process: Analýza gradientů magnetických dat pro zvýraznění hranic a vylepšení hran anomálií.
  • Charakteristika: Gradientní mapy mohou odhalit ostřejší kontrasty v magnetických vlastnostech, což pomáhá při vytyčování geologických struktur.
 • Statistická analýza:
  • Process: Aplikace statistických metod k identifikaci anomálií na základě prahových hodnot.
  • Charakteristika: K definování a kategorizaci anomálií lze použít statistické parametry, jako je standardní odchylka nebo amplituda anomálie.

2. Korelace s geologickými vlastnostmi:

 • Geologické mapování:
  • Process: Překrývající se mapy magnetických anomálií geologické mapy pro prostorovou korelaci.
  • Korelace: Porovnání anomálií se známými geologickými formacemi pomáhá interpretovat podpovrchovou geologii.
 • Litologické studie:
  • Process: Korelace magnetických anomálií s povrchovou litologií k odvození typů podpovrchových hornin.
  • Korelace: Některé minerály spojené s magnetickými anomáliemi mohou indikovat specifické litologické jednotky.
 • Strukturální geologie:
  • Process: Zkoumání toho, jak se magnetické anomálie shodují se známými strukturálními rysy, jako je závady or záhyby.
  • Korelace: Identifikace strukturálních kontrol magnetických anomálií poskytuje pohled na tektonické procesy.
 • Mineralogie Analýza:
  • Process: Analýza magnetických anomálií pro asociace s ložisky nerostů.
  • Korelace: Magnetické průzkumy mohou pomoci při lokalizaci rudních těles nebo mineralizovaných zón na základě zřetelných magnetických signatur.

3. 3D modelování podpovrchových struktur:

 • Odhad hloubky:
  • Process: Použití matematických modelů nebo inverzních technik k odhadu hloubky magnetických zdrojů.
  • Modelování: Vytváření hloubkových profilů pro vizualizaci vztahu magnetických anomálií k podpovrchovým strukturám.
 • Dopředné modelování:
  • Process: Simulace magnetických odezev na základě hypotetických geologických struktur.
  • Modelování: Testování různých geologických modelů, aby odpovídaly pozorovaným magnetickým anomáliím, což pomáhá pochopit podpovrchovou geometrii.
 • Inverzní techniky:
  • Process: Matematická inverze magnetických dat pro získání kvantitativních informací o podpovrchových vlastnostech.
  • Modelování: Generování 3D modelů, které představují rozložení magnetické susceptibility nebo jiných fyzikálních vlastností.
 • Integrace s jinými geofyzikálními daty:
  • Process: Kombinace magnetických dat s daty z jiných geofyzikální metody (např. seismické, gravitační) pro komplexní 3D modelování.
  • Modelování: Vytváření přesnějších reprezentací podpovrchových struktur integrací více datových sad.
 • Vizualizační techniky:
  • Process: Použití pokročilých vizualizačních nástrojů k reprezentaci 3D modelů podpovrchových struktur.
  • Modelování: Zlepšení interpretace a komunikace komplexních geologických jevů.

Interpretace a mapování v magnetických průzkumech zahrnují multidisciplinární přístup, integrující geologické znalosti, statistickou analýzu a pokročilé modelovací techniky. Korelace magnetických anomálií s geologickými rysy a vývoj 3D modelů přispívají ke komplexnímu pochopení podpovrchového prostředí.